Cassatie in strafzaken

Wanneer in uw strafzaak door de feitenrechter een ongunstige einduitspraak is gedaan, kunt u beroep in cassatie instellen. Meestal is dat nadat het hof u in hoger beroep heeft veroordeeld, maar het kan ook gaan om een afwijzende beslissing van de rechtbank over in beslag genomen geld, voorwerpen, dieren of onroerend goed.

Bent u vrijgesproken? Dan kan het Openbaar Ministerie in cassatie gaan en dan biedt ons kantoor de benodigde tegenspraak. Een benadeelde partij van wie de zaak in cassatie ligt, staat ons kantoor ook bij.  

De procedure in cassatie vindt plaats bij de Hoge Raad; het hoogste rechtscollege.

Voor uw bijstand in cassatie heeft u een advocaat nodig.

Ons kantoor staat u graag in de cassatieprocedure bij, beoordeelt uw zaak op de kansen in cassatie en brengt daartoe een advies aan u uit

Zijn er belangrijke punten waarover uw zaak in cassatie aan de Hoge Raad moet worden voorgelegd, dan wordt namens u een cassatieschriftuur ingediend.

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad is schriftelijk en komt over als heel juridisch-technisch. Het gaat niet meer over de vraag of het terecht is dat u veroordeeld bent of niet; het gaat vooral om de vragen of de feitenrechter goed heeft uitgelegd waarom het tot die beslissing is gekomen en of het recht en de wet hier door de rechter juist zijn toegepast.

De procedure in cassatie verloopt kort gezegd als volgt.

Eerst dient de feitenrechter na het instellen van cassatie de uitspraak, waar nodig, helemaal compleet aan te vullen, om deze uitgewerkte uitspraak vervolgens in te sturen naar de Hoge Raad. Vervolgens ontvangt u een aanzegging in cassatie. Vanaf dan heeft uw cassatieadvocaat 30 of 60 dagen de tijd (afhankelijk van de zaak) om schriftelijk klachten tegen de uitspraak in te dienen: de cassatieschriftuur. De cassatieschriftuur wordt alleen ingediend, indien na beoordeling van het dossier en na een adviesgesprek met u goede redenen worden gezien om deze in te dienen.

De beoordeling van de cassatieschriftuur verloopt bij de Hoge Raad kort gezegd als volgt.

Eerst is er een eerste selectie met de vraag: hebben deze klachten een nadere bestudering nodig of zijn deze op voorhand kansloos (art. 80a RO). Kansloos kan bijvoorbeeld zijn: het gaat wel om een fout van de feitenrechter, maar er is geen belang of goede reden om de zaak daarvoor terug te sturen naar de feitenrechter. Tegenwoordig strandt hier meer dan de helft van de cassatiezaken op die bij de Hoge Raad worden ingediend. Houdt het na deze selectie voor u op, dan krijgt onze cassatieadvocaat daar bericht van en wordt uw zaak onherroepelijk.

Wordt de zaak in cassatie na de eerste selectie nader bestudeerd, dan gaat deze naar de Advocaat-Generaal. Die zal schriftelijk onafhankelijk advies aan de Hoge Raad uitbrengen, wat er in zijn of haar ogen met de zaak moet gebeuren. Daarna wordt de zaak door drie of vijf raadsheren (rechters) van de Hoge Raad beoordeeld.

De uitspraak van de feitenrechter kan door de Hoge Raad óf alsnog in stand worden gelaten, met eventueel reparatie of herstel van iets dat onjuist was, óf vernietigd worden.

Blijft de beslissing van de feitenrechter in stand, dan wordt deze onherroepelijk en start de tenuitvoerlegging van de uitspraak. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld een taakstraf opgelegd heeft gekregen, dat u die daarna moet gaan uitvoeren. En als u een geldboete of een schadevergoeding moet betalen (of ontvangen), wordt dat ook in gang gezet vanaf de uitspraak van de Hoge Raad. Ons kantoor kan u ook praktisch en deskundig bijstaan in deze fase van de zaak.

Vernietigt de Hoge Raad de beslissing waartegen u in cassatie bent opgekomen, dan wordt de zaak meestal naar het gerechtshof teruggewezen. De zaak wordt daar dan met een nieuwe feitelijke behandeling door andere raadsheren (rechters) opnieuw beoordeeld op de punten die de Hoge Raad aangeeft.

Let u altijd op de beperkte termijn waarbinnen cassatie moet worden ingesteld: vaak geldt dat dit binnen veertien dagen na de uitspraak moet zijn gebeurd. Het is dus belangrijk dat u snel contact met ons opneemt, zodat we snel voor u handelen. Daarna kan de zaak grondig inhoudelijk door ons worden bekeken en brengen we advies aan u uit.