Bestuursrecht

Openbare lichamen zoals de staat, provincie, gemeente of het waterschap, treden in het rechtsverkeer op door middel van hun organen; bestuursorganen. Het bestuursrecht regelt (onder meer) de verhouding tussen bestuursorganen en burgers. Alleen een bestuursorgaan kan besluiten nemen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Binnen het geheel van bestuurshandelingen neemt het ‘besluit’ een centrale plaats in. Het is het centrale begrip in de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit, genomen door een bestuursorgaan, wordt schriftelijk kenbaar gemaakt.

Indien u het niet eens bent met een besluit dat door een bestuursorgaan genomen is, kunt u in bezwaar of in beroep. De bezwaarprocedure wordt ingesteld bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het beroep kan ingesteld worden bij de bestuursrechter. Let op, aan de beroepsprocedure voor de rechter gaat als regel een bezwaarprocedure vooraf. De hoofdregel is dus: eerst bezwaar bij het bestuursorgaan dan beroep bij de rechter. Het instellen van bezwaar en/of beroep is binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht aan een bepaalde termijn verbonden. Als u te laat in bezwaar en/of beroep gaat, kan uw bezwaar- en/of beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Wilt u in bezwaar en/of in beroep dan is het verstandig om (tijdig) bijstand van een advocaat te vragen.

De advocaten binnen Peters Advocaten kunnen u bijstaan in voornemen- en bezwaarprocedures. Tevens kunnen de advocaten u bijstaan in de procedures bij de Rechtbank, afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Peters Advocaten kan u onder andere bijstaan in zaken en/of deelgebieden betreffende:

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Sociale verzekeringen (zoals WW, WIA, Wajong en WAO)
  • Sociale voorzieningen (zoals participatiewet, studiefinanciering)

 

  • Bezwaar/beroep Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
  • Bezwaar/beroep Gemeentelijke beslissingen
  • Bezwaar/beroep Raad voor Rechtsbijstand
  • Bezwaar/beroep Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG)